Όροι Χρήσης

Anadyon Rentals – Ενοικιάσεις Οχημάτων στη Ζάκυνθο – Όροι Χρήσης Ιστότοπου

1. Όροι

Κάνοντας χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτό το δικτυακό τόπο. Τα υλικά που περιέχονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων και του δικαίου των εμπορικών σημάτων.

2. Άδεια Χρήσης

 1. Η άδεια χορηγείται για να μεταφορτώσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών (πληροφορίες ή λογισμικό), από τον Δικτυακό Τόπο για προσωρινή, προσωπική, μη εμπορική προβολή. Αυτή η χορήγηση της άδειας δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου και υπό αυτή την άδεια δεν επιτρέπεται:
  α. η τροποποίηση ή η αντιγραφή υλικού
  β. η χρήση υλικού για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή οποιαδήποτε δημόσια επίδειξη (εμπορική ή μη)
  γ. η προσπάθεια αποσύνθεσης οποιουδήποτε λογισμικού περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο
  δ. η αφαίρεση οποιουδήποτε σήματος πνευματικών δικαιωμάτων, συμβόλων ιδιοκτησίας ή
  ε. η μεταφορά υλικού σε τρίτους, η αντιγραφή και αναπαραγωγή τους σε άλλους διακομιστές.
 2. Αυτή η άδεια θα λήξει αυτόματα εάν παραβιάζει οποιαδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από την Anadyon Rentals ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της άδειας αυτής, θα πρέπει να καταστρέψει όλα τα κατεβάσει τα υλικά στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση

Το υλικό στο Δικτυακό Τόπο της Anadyon Rentals παρέχεται «ως έχει». Η Anadyon Rentals δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η Anadyon Rentals δεν εγγυάται ή κάνει οποιεσδήποτε παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού στο Δικτυακό Τόπο ή των υλικών που συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με αυτό το υλικό ή σε τοποθεσίες που συνδέονται με αυτό το δικτυακό τόπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Anadyon Rentals ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στο δικτυακό της τόπο, ακόμη και η Anadyon Rentals ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Anadyon Rentals έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και Σφάλματα

Το υλικό που εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Anadyon Rentals δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στο δικτυακό της τόπο είναι ακριβή, πλήρη, ή τρέχοντα. Η Anadyon Rentals μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στο δικτυακό της τόπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Anadyon Rentals δεν κάνει, ωστόσο, καμία δέσμευση να ενημερώνει το υλικό.

6. Σύνδεσμοι

Η Anadyon Rentals δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το δικτυακό της τόπο στο Διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης τοποθεσίας. Η συμπερίληψη οποιασδήποτε σύνδεσης δεν υπονοεί την επικύρωση της από την Anadyon Rentals. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης

Η Anadyon Rentals μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για το δικτυακό τόπο της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Ισχύουσα Νομοθεσία

Κάθε αξίωση που αφορά το Δικτυακό Τόπο διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε, αποκαλύπτουμε και κάνουμε χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η πολιτική απορρήτου μας:

 • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιοριστούν οι σκοποί για τους οποίους οι πληροφορίες συλλέγονται.
 • Θα γίνει συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός εάν δεν λάβουμε τη συγκατάθεση του εν λόγω φυσικού προσώπου ή όπως απαιτείται από το νόμο.
 • Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών.
 • Θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, και, στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και ενημερωμένα.
 • Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες από λογικές εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
 • Θα κάνουμε εύκολα διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύεται και διατηρείται.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.